سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ماییم و نوای بی نوایی

نظر

گناه ما نیست

این همه هراسان بودن

عمریست

رکب خورده ی روزگاریم

اما

خوب من

این بار 

هراس را ببر از یاد

که تو را

از یاد نخواهم برد ..


نظر

بنواز ای زندگی
ساز تو کوک کدامین ریتم است ؟
اینچنین میرقصم؟
بنواز ای زندگی
من که سالهاست .....
با این آهنگ تو ...
سرخوش و مشغولم..
بنواز و برقصان...که عادت دارم من به این رقص خیالی
بنواز
روزی نوبت منم خواهد شد
که برایت بنوازم..
بنــــــــــــــــــواز